Langsung ke konten utama

irisasi minidini newi?

irisasi mejemerīya layi nits’uḥi girafayiti (lemisalē Staedtler Pensil Terbaik Untuk Anak) yetešera ānidi yets’iḥifeti mek’ebatini newi. ts’iḥifetumi mīdīya layi girafayiti mefak’i yemīderegewi newi. yihuni inijī, nits’uḥi girafayiti bizuḫani be’iji silalihonini gīzē k’oshasha wit’ēti bemesit’eti, bet’ami lesilasa, bek’elalu lemelak’ek’i, ina sīyazi ijochachihuni k’oshasha lemaginyeti yememiseli. inigidīhi zenidi sibit’iri kebadi keshekilawi gari girafayiti k’ilik’ili sile fet’erewi newi. kezīhimi belayi k’ilik’ili sibit’iri werek’eti weyimi inich’eti gari tet’ek’ililo newi.

Ilustrasi Tips Mengenali Pensil Yang Berkualitas Baik

āmerari ina girafayiti āt’ek’ak’emi bet’initwa girīki jemeri. huletumi, minimi inikwa tinishi t’ik’uri girafayiti girach’a tek’at’ilewi wit’ēti yiset’alu. kegīzē beḫwala be 1564 borowidēli, besemēni inigilīzi, lēki dīsitirīkiti wisit’i balewi shelek’o wisit’i nits’uḥi girafayiti kefitenya met’eni yeyaze ālitegenyemi diresi girafayiti bet’ami ālifo ālifo t’ik’imi layi wilwali. yihi keseli yimesili bīhonimi, ma‘idinati līk’at’eli āyichilimi, ina ānidi yemīyabirek’erik’i t’ik’uri yik’erali, ina bek’elalu ānidi ts’iḥufi weleli belayi tewegidwali. bezīhi gīzē yemīlewi k’ali girafayiti āhunimi kemola godeli temesasayi tefet’iro yeteset’ewi "ginibari inide" yemīli tirigumi, k’orik’oro, ginibari, ina līdi gari gira newi. bemehonumi yemīlewi k’ali ginibari irisasi (irisasi ginibari) zarēmi t’ik’imi layi yiwilali. silemītashibeti bek’ibati silehone, kebegi weyimi k’orik’oro tinanishi k’urit’irach’i tet’ek’ililo nedajina gemedi gari befasha berbentuktongkat. manimi sewi bemejemerīya ye’inich’eti ‘ik’a wede t’ik’uri līdi inidīkateti ḥāsabi neberi mani yawik’ali, negeri gini be 1560 wochu ‘ametati wisit’i, irisasi āwiropa āḥiguri deriso neberi.

bizumi sayik’oyi, ginibari yasimet’uti ina āritīsitochi filagoti lemamwalati sībali wede wich’i neberi; ina be 17 nyawi meto zemeni wisit’i, ginibari behulumi bota t’ik’imi layi wilwali lībali yemīchilewi. betemesasayi gīzē, t’ik’uri līdi bilewi bet’eruti ye’irisasi āmirachochi yeteshale yets’iḥifeti mešarīya lemeširati. nits’uḥi ina bek’elalu inidīwet’a, borowidēli ke ginibari lēbochi ina t’ik’uri āshashach’ochi yet’ik’ati ‘īlama mehoni. yihini lemashenefi, yebirītaniya parilama lēba yetaseru weyimi yewenijelenya k’inyi gizati iniditigelelimi līmerani yemīchili 1752 denigigo wisit’i ḥigi ālefe.

negeri gini be 1779 wisit’i, ānidi yekēmīsitirī līk’i karili shēle layi mirimiri ina Graphite āmerari gari bet’ami yeteleyayu yekēmīkali baḥiriyati yelewimi yemīli medemidemīya layi. girafayiti yech’ereta nits’uḥi kariboni bemolekīyuli t’inik’iri newi. bemech’ereshami be 1789, jī’olojīsitochi jerimeni, ābirihami verineri mets’afi maleti yetewerese yegirīkinya k’ali yemet’a newi simi girafayiti, set’ewi. bemehonumi yilik’i k’orik’oro ānidi irisasi yizeti.

minimi ‘ayineti tech’emarī hīdeti yale lemet’ek’emi bek’ī nits’uḥi sileneberi lebizu ‘ametati inigilīzinya girafayiti ye’irisasi īnidusitirīwini cornered. be’āwiropa yalewi girafayiti sileneberi, irisasi āmirachochi bezīya irisasi āmerari lemashashali menigedochi gari mukera. ferenisawīwi īnijīneri nīkola zhaki konita ch’iraro wede dibilik’i fet’ere, keshekila gari inik’imaleni girafayiti yetek’elak’elebeti, ina midija layi āk’at’elewi. ch’ik’a girafayiti rēsho beteleyaye bemadiregi, āhuni diresi t’ik’imi layi t’ik’uri-hīdeti yeteleyayu t’ilawochi miriti irisasochi madiregi chiyē neberi.

be 19 nyawi meto zemeni, ānidi tilik’i yenigidi wede irisasochi bemamireti. girach’a sayibērīya, jerimeni ch’emiro beteleyayu botawochi layi yigenyali, ina āhuni yechēki rīpubilīki tebilo newi. jerimeni wisit’i kezīyami beyunayitidi sitētisi wisit’i, berikata fabirīkawochi tekefetu. mēkanayizēshini ina wede tachi yejimila miriti waga, ina be 20 nyawi meto kifile zemeni mejemerīya layi, irisasi bemet’ek’emi inikwa timihiriti bēti lijochi.

mejemerīya layi inidefelegewi werek’eti tek’edede yet’ori yit’ek’elilali bemadiregi irisasi Graphite. beḫwala layi gini Graphite betiri bota yiset’alu; kezīyami ānidi layi lemasik’emet’i ditoreh huleti ye’inich’eti yiserik’ubinali gari melawi Graphite zenigi yemīshefini ānidi yibelit’i tegibarawī k’elit’afa behone menigedi āgenyu.